Inici del Contingut

Accés i admissió

Més informació sobre la preinscripció i l’accés als estudis la trobareu a: Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Coneixement-Coneixement:  Universitats i Recerca

 • Perfil d'ingrés

Accés

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants, que provenen del batxillerat i els majors de 25 anys, respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Així com, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació i tutoria universitària (Néstor). El seu objectiu és donar suport a l'estudiant en el seu procés de formació integral a través de l'orientació personal, acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la seva carrera, com a futur professional i com a ciutadà.

Amunt

 • Perfil de sortida (atribucions professionals i / o professió regulada)


Les sortides professionals associades o derivades específicament de la formació en els estudis d’Història són:
•    Arxius i museus.
•    Gestió del patrimoni.
•    Documentalisme.
•    Difusió i animació culturals: empreses de turisme i oci.
•    Arqueologia d’intervenció i gestió.
•    Activitat editorial i mitjans de comunicació.
•    Docència a l’ensenyament de secundària i universitat.

 Amunt

 • Nombre de places ofertades

Història    

UdL Lleida

U.Púb

60

Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

 • Via d'accés, opció i nota de tall

Els criteris d'accés són els següents:

 • Estudiants amb PAU i asssimilats
 • Estudiants amb títol tècnic superior de FP
 • Estudiants amb estudis estrangers
 • Titulats universitaris i assimilats
 • Estudiants amb la prova d’accés + 25 anys
 • Estudiants més grans de 45 anys

Convalidacions de crèdits ECTS entre estudis de grau de la UdL i Cicles Formatius de Grau Superior. Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

Nota de tall (*)

Curs 2013/2014

PAU / CFGS i FP

 5,000

Titulats universitaris

 5,000

Més grans de 25 anys

 5,000

Més grans de 40 i 45 anys

 5,000

Pot consultar notes de tall de les titulacions de les universitats catalanes fent clic [aquí]

Amunt

 • Assignatures per millorar la nota d'accés

Llistat d'assignatures ponderables

 • Transferència i reconeixement de crèdits

Després de la matriculació a l'estudiant se li farà la transferència de forma automàtica en els documents acadèmics oficials acreditatius (expedient acadèmic) de la totalitat de crèdits obtinguts en els ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o bé en una altra universitat i que no hagi conduït a l'obtenció d'un títol oficial. Aquests crèdits transferits es faran constar al Suplement Europeu al títol. Per fer la transferència serà necessari que l'estudiant tanqui l'expedient acadèmic de la titulació que abandona i presenti a la secretaria del centre on es vol matricular el resguard del trasllat d'expedient. En el cas que l'estudiant tingui concedida la simultaneïtat d'estudis no es podrà fer la transferència d'un títol a un altre tret que abandoni un i sol·liciti la transferència de crèdits dels estudis abandonats sempre que es faci un trasllat l'expedient d’aquesta titulació.

Així mateix, l'estudiant podrà sol·licitar el reconeixement de crèdits dels estudis oficials que hagi cursat i aprovat en altres centres universitaris propis o d'altres universitats, mitjançant instància presentada a la Comissió d'Estudis del centre.

Aquesta Comissió estudia la documentació presentada i decideix si és procedent o no el reconeixement sol·licitat.

Després d'estudiar les sol·licituds es traslladarà la proposta al Vicerectorat de Docència per a l'aprovació definitiva per part de la Comissió de Reconeixement de la UdL (actual Comissió de convalidacions de la UdL) i que presideix la Vicerectora de Docència (Aquesta comissió està formada per representants de cada centre propi i adscrit de la UdL i presidida per la Vicerectora de Docència).Les assignatures reconegudes figuraran en l'expedient de l'alumne amb la qualificació d'origen.

La resolució definitiva serà comunicada al sol·licitant.

 • Procediment de preinscripció i admissió

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garantitza la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i admissió al primer curs de qualsevol estudi de grau. L'estudiant interessat en accedir a una titulació de grau a la Universitat de Lleida ha de fer la preinscripció en els terminis que estableix la Generalitat de Catalunya.

La preinscripció s'ha de fer per Internet a l'adreça: https://accesnet.gencat.cat