Accés

Més informació sobre la preinscripció i l’accés als estudis la trobareu a: Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Coneixement-Coneixement:  Universitats i Recerca

  • Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés del futur estudiantat d'Història hauria de reunir el perfil següent:

    - Interès i curiositat pels problemes del passat de la humanitat i per adquirir i transmetre coneixements útils per a la societat present
    - Actitud crítica i reflexiva davant els esdeveniments, tant passats com actuals
    - Disposició i gust per la lectura, així com per la millora de l'expressió oral i escrita
    - Disciplina per aprofitar el temps i capacitat per organitzar les tasques
    - Obertura a la discussió i intercanvi d'idees, disponibilitat per posar al servei de col·legues i companys coneixements i inquietuds
    - Disposició ferma i permanent de buscar la veracitat com a part fonamental del treball de l'historiador

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat de l'estudiantat que prové del batxillerat i major de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, així com garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació de l'estudiantat als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un programa d’orientació i tutoria universitària (Néstor). El seu objectiu és donar suport a l'estudiantat en el seu procés de formació integral a través de l'orientació personal, acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la seva carrera, com a futur professional i com a ciutadà.

Amunt

  • Perfil de sortida (atribucions professionals i/o professió regulada)


Les sortides professionals associades o derivades específicament de la formació en els estudis d’Història són: 
- Arxius i museus.
- Gestió del patrimoni.
- Documentalisme.
- Difusió i animació culturals: empreses de turisme i oci.
- Arqueologia d’intervenció i gestió.
- Activitat editorial i mitjans de comunicació.
- Docència a l’ensenyament de secundària i universitat.

 Amunt

  • Nombre de places ofertes
Grau en Història
Universitat de Lleida Universitat pública 35 places

Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

  • Via d'accés, opció i nota de tall

Els criteris d'accés són els següents:

- Estudiants amb PAU i asssimilats

- Estudiants amb títol tècnic superior de FP

- Estudiants amb estudis estrangers

- Titulats universitaris i assimilats

- Estudiants amb la prova d’accés + 25 anys

- Estudiants més grans de 45 anys

Convalidacions de crèdits ECTS entre estudis de grau de la UdL i Cicles Formatius de Grau Superior. Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

Grau en Història
Nota de tall (*)  
PAU / CFGS i FP 5.000
Titulats universitaris 5.000
Més grans de 25 anys 5.000
Més grans de 40 i 45 anys 5.000
                         (*) Pot consultar notes de tall de les titulacions de les universitats
catalanes fent clic [aquí]

Amunt

  • Assignatures per millorar la nota d'accés

Llistat d'assignatures ponderables

  • Procediment de preinscripció i admissió

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució de l'estudiantat que garantitza la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i admissió al primer curs de qualsevol estudi de grau. L'estudiantat interessat en accedir a una titulació de grau a la Universitat de Lleida ha de fer la preinscripció en els terminis que estableix la Generalitat de Catalunya.

La preinscripció s'ha de fer per Internet a l'adreça: https://accesnet.gencat.cat