Objectius i competències

Objectius formatius

L’objectiu fonamental de l’ensenyament de la història és proporcionar un coneixement racional i crític del passat de la humanitat amb la finalitat que l’individu i la societat en general puguin comprendre el present. Cap altra ciència permet adquirir de forma tan completa tal capacitat de posar en relació els esdeveniments i processos del passat i els del present i fer llum sobre la manera en què aquells influeixen en aquests. I cap altra cosa contribueix més, encara que altres puguin estar a la mateixa altura en aquest camp, al reconeixement crític de la diversitat històrica i cultural, a la inculcació d’actituds de tolerància i respecte pels punts de vista que es deriven de tradicions històriques i culturals diverses, i al desenvolupament d’una consciència cívica.

 1. El títol d’Història ha de procurar un coneixement racional i crític del passat de la humanitat, amb la finalitat que l’estudiantat pugui comprendre el present i fer-lo comprensible als altres. Només l’historiador o historiadora té tal capacitat de relacionar els esdeveniments i processos del passat amb els del present i de discernir la forma en què aquests influeixen en aquells.
 2. L’estudiantat d’Història ha d’adquirir un coneixement bàsic dels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la humanitat en una perspectiva diacrònica, des de la prehistòria fins al món actual. La dimensió espacial d’aquest esdeveniment històric ha de ser tan àmplia com sigui possible, per tal com contribueix a desenvolupar la capacitat de comprendre la diversitat històrica i cultural i, en conseqüència, a fomentar el respecte pels sistemes de valors aliens i la consciència cívica.
 3. Així mateix, el títol d’Història ha de proporcionar un coneixement bàsic dels mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi principals de l’historiador o historiadora, cosa que comporta, per una banda, la capacitat d’examinar críticament qualsevol classe de font i documents històrics i, per l'altra, l’habilitat de manejar els mitjans de recerca, identificació, selecció i recollida d’informació, inclosos els recursos informàtics, i d’utilitzar-los per a l’estudi i la investigació.
 4. Al finalitzar els estudis de grau, els titulats i titulades en Història han d’haver adquirit un coneixement bàsic dels conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica, així com la consciència que els interessos i problemes històrics són susceptibles de canviar amb el pas del temps, conforme als diversos contexts polítics, culturals i socials.
 5. Els titulats i titulades en Història han de saber expressar-se amb claredat i coherència, tant verbalment com per escrit, emprant correctament la terminologia pròpia de la disciplina i, en la mesura que puguin, tindre coneixements d’altres idiomes per enriquir la seua visió de la realitat i augmentar la seua capacitat d’anàlisi, comparació i comprensió del passat i del present.

Competències

Competències específiques

Competències personals

 • Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat.
 • Coneixement comparat de la història de diferents èpoques i territoris
 • Coneixement detallat d’un o més períodes específics del passat de la humanitat.
 • Coneixement dels processos històrics i dels principals factors demogràfics, socioeconòmics, polítics i culturals que els condicionen en diferents èpoques i territoris.
 • Coneixement de les diferents teories i perspectives historiogràfiques, així com de la diversitat de la consciència del temps i la memòria històrica.
 • Coneixement d’altres ciències humanes i socials, en especial l’antropologia social, la història de l’art, la geografia, l'economia i els estudis de les llengües pertinents per al coneixement de processos històrics concrets.
 • Coneixement de l’evolució del pensament i la seua relació amb la història.
 • Coneixement de les desigualtats i heterogeneïtats socials (classes, gènere, ètnia, religió, ideologia) i el seu paper en l’evolució històrica.
 • Coneixement de la diversitat cultural (perspectiva antropològica), en particular de les tradicions culturals i religioses de la humanitat i les seues relacions amb les transformacions i canvis històrics.
 • Coneixement de la significació històrica de la vida quotidiana i les lògiques del parentesc i l’organització familiar.
 • Coneixement de les relacions entre ciència i evolució social.
 • Capacitat per interrelacionar de manera crítica els esdeveniments i processos del present i del passat. 

Competències sistèmiques

 • Coneixement i domini bàsic de la metodologia per a la investigació històrica.
 • Coneixement i domini bàsic de les metodologies pròpies de les subdisciplines temàtiques de la història (estudis de gènere, història econòmica i social, història de les idees).
 • Coneixement i domini bàsic de la metodologia i tècniques etnogràfiques (antropologia social).
 • Capacitat d’utilitzar a un nivell bàsic les metodologies d’altres ciències socials i humanes (en particular, història de l’art i geografia).

Competències instrumentals

 • Capacitat per interpretar i utilitzar tot tipus d’informació documental i arxivística.
 • Coneixements en didàctica de la història.
 • Coneixements generals i instrumentals de disciplines i tècniques associades: arqueologia, epigrafia, paleografia, arxivística, diplomàtica.
 • Capacitat per participar, dirigir o gestionar una excavació arqueològica.
 • Coneixements instrumentals de la història de la conservació de monuments, dels principals criteris de restauració, recuperació i gestió del patrimoni cultural i, en particular, arqueològic.
 • Capacitat d’ensenyar, difondre i generar sensibilitat cap a temes històrics.

Competències generals

Competències personals

 • Coneixement i capacitat d’aplicació del mètode científic.
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • Capacitat de raonament crític.
 • Capacitat de resolució de problemes i de presa de decisions.
 • Creativitat i iniciativa.
 • Coneixement dels principis i implicacions de l’ètica professional.
 • Capacitat de treball en equip (intradisciplinari i interdisciplinari).
 • Capacitat de treball en contextos internacionals.
 • Capacitat de lideratge.
 • Capacitat d’adaptació a situacions canviants.
 • Motivació pel rigor i qualitat.
 • Coneixement i sensibilitat cap als drets humans i la reducció de tot tipus de desigualtats.
 • Coneixement i sensibilitat cap a la diversitat cultural.
 • Sensibilitat mediambiental.

Competències instrumentals

 • Capacitat d’aprenentatge autònom.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
 • Comunicació oral i escrita en llengua nativa (amb experts i no experts).
 • Coneixement d’una llengua estrangera.
 • Coneixement d’informàtica aplicada.
 • Capacitat de gestió de la informació.

Altres competències

 • Capacitat de dissenyar i gestionar projectes.